اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

احجام عملیات پروژه

خاک ریزی

۳.۳ میلیون
مترمکعب

خاک برداری

۱۰ میلیون
مترمکعب

بتن ریزی

۲۵۰ هزار
مترمکعب

پخش آسفالت

۵۳۵ هزار
تن

پل و ابنیه خاص

۱۰ پل بزرگ
۱۲۳ پل کوچک

درباره پروژه

تصاویر پروژه