مدت اولیه قرارداد ۴۰ ماه می باشد و با توجه به تسریع انجام شده در اجرای عملیات به میزان ۵ ماه، كل عملیات اجرایی در مدت ۳۵ ماه به اتمام رسیده است.

عملیات خاکی:

عملیات بتنی:

بتن ریزی: ۲۵۰ هزار مترمکعب

عملیات روسازی: