استان خوزستان از استانهای ویژه کشور محسوب می گردد که دارای شاخصهایی به شرح زیر می باشد:

از این رو گسترش شبکه آزادراهی در این استان از اولویت های ویژه ای برخوردار بوده و علاوه بر تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه های استفاده کنندگان، تاثیرات قابل ملاحظه ای نیز بر اقتصاد منطقه دارد.