مطالعات این آزادراه از سال ۱۳۹۰ به نسبت پیشرفت پروژه توسط مهندسان مشاور ایران استن انجام گردید. در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 مجلس محترم شورای اسلامی و اجرای مواد ۱۲ و ۳۵ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و به استناد تصویب نامه شماره ۱۱۲۴۳ت ۳۶۷۳۳ مورخ 1386/1/29 هیات محترم وزیران موضوع اجازه وزارت راه برای انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه پل زال – اندیمشک (طرف مشارکت) به منظور احداث این آزادراه قراردادی مورخ 1389/12/25 با 1.1752 درصد اضافه پیشنهادی نسبت به فهرست بهای سال ۱۳۸۴ راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن و ۱۵ درصد ضریب منطقه ای و ۳۰ درصد ضریب بالاسری منعقد گردید.
سهم طرف مشارکت ۳۵ درصد و سهم وزارت راه و شهرسازی ۶۵ درصد است و سرمایه گذاری صورت گرفته با اخذ عوارض در مدت 24.5 سال مستهلک می گردد.